Vandløbsundersøgelser

 - Aktivitetsbeskrivelse

Aktuelle feltundersøgelser

Vi arbejder med følgende mål fra STX læreplanen

- at undersøge samspil mellem arter og deres omgivende miljø

-  at tilrettelægge og udføre eksperimenter i felten 

- analysere og diskutere data fra feltundersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation

- at bearbejde kvalitative og kvantitative data

Dagens program

  • Ankomst og velkomst ved feltlaboratoriet
  • Introduktion til dagens feltarbejde.
    • Halvdelen af holdet starter med kort teori om vandløbets biotiske og abiotiske faktorer. Derefter gennemgåes det praktiske arbejde som eleverne skal udføre. 
    • Den anden halvdelen af holdet arbejder på egen hånd ved laboratoriet med opgaven "vandløbet som økosystem". I denne opgave arbejdes med at anvende økologiens grundbegreber i et konkret eksempel samt den grundlæggende teori til vandløbs økologi.
  • Når alle har været igennem introduktionen så går vi i felten. Eleverne arbejder i grupper, der fordeles på forskellige lokaliteter, hvor der indsamles smådyr til Dansk Vandløbsfaunaindeks og udtager vandprøver til senere analyse. Alle grupper skal undersøgelse to lokaliteter: Skovbækken og Gjern å.
  • Tilbage ved feltlaboratoriet analyseres vandprøverne for pH og næringstoffer og udvalgte smådyr nærstuderes for at undersøge deres tilpasninger til habitaten
  • Alle samles og gruppernes resultater sammenholdes. I fællesskab drages en konklusion om de undersøgte vandløbs tilstand.
  • Dagen program afsluttes med perspektivering og debat om eutrofiering og forvaltning af danske vandløb.

Materialer:

Miljøstyrelsens hjemmeside om vandløbsovervågning. Tryk her