Troldbjerg Feltlaboratorium

Undersøgelser - dataindsamling - analyse - databehandling

Tag eleverne med i felten

Her på Troldbjerg Feltlaboratorium tilbyder vi en række feltundersøgelser, der er målrettet biologi  på stx. Indholdet af dagene opfylder læreplanerne og samtidig arbejder vi med aktuelle emner omkring økologi og naturforvaltning.

Feltundersøgelser i 2021

Vandløbs 
undersøgelser

Vi følger vandets vej fra kilden til åen. På udvalgte lokaliteter laves undersøgelser til vurdering vandkvaliteten. Der afsluttes med debat om eutrofiering af vandmiljøer.

Engens biodiversitet

Vi sammeligner plantesamfund på enge med og uden græsning. Efterfølgende kobles resultaterne sammen med debatten om biodiversitet, naturpleje og rewildning

Nedbrydning i skoven

Vi måler jordrespiration og ser på nedbryder-organismer i forskellige skovtyper. Efterfølgende diskuteres fremtidens skovdrift.

Kommende feltundersøgelser

En invasiv art

Vi påviser ved hjælp af eDNA og fangst i ruser tilstedeværelse af Signalkrebs, der er en invasiv art som breder sig i Danmark.

Skovens kredsløb

Vi ser på C-kredsløbet, opmagasinering af kulstof i skove og vi undersøger Rødel's særlig evne til at binde luftens kvælstof samt bestemmer C/N forholdet for en række træarter

Populationsbestemmelse

Med en stikprøve bestemmes tætheden af snegle. Fordelingen af de enkelte fænotype varianter optælles og allelfrekvenserne beregnes. 


Faciliteter

Feltlaboratoriet

Laboratoriet er indrettet med et lokale med plads til 20-25 elever samt overdækket udearealer. Her har vi har alt det nødvendige udstyr til analyse af de indsamlede prøver. 

Området

Troldbjerg feltlaboratorium ligger midt det naturskønne Gjern Bakker med direkte adgang til skov, eng og å. Et meget varrieret område, der også repræsenterer mere specielle naturtyper som kildevæld, ellesump og stævningsskov.

Overnatning

I forbindelse med aktiviteter i feltlaboratoriet kan opholdet udvides med overnatning. Trollhytten er nabo til feltlaboratoriet og der er også shelters på området. Overnatning bookes seperat. Se mere på www.trollhytten.dk

Her finder du Troldbjerg Feltlaboratorium:

Kontakt - booking

Post adresse

Hanne Krohn Gervin

Vejlboparken 19

8600 Silkeborg

 
e-mail
 
Telefonnummer