Troldbjerg Feltlaboratorium

Feltundersøgelser - dataindsamling - databehandling

Tag eleverne med i feltenHer på Troldbjerg Feltlaboratorium tilbyder jeg en række feltundersøgelser, der er målrettet biologi  på stx. Indholdet af dagene opfylder læreplanerne og samtidig arbejder vi med aktuelle emner omkring økologi og naturforvaltning.

Feltundersøgelser i 2022

Vandløbs 
undersøgelser

Vi følger vandets vej fra kilden til åen og laver undersøgelser til vurdering af vandkvaliteten. Der afsluttes med debat om eutrofiering af ferskvand.

Engens biodiversitet

Vi sammeligner plantesamfund på enge med og uden græsning. Efterfølgende kobles resultaterne sammen med debatten om biodiversitet og naturpleje.

Nedbrydning i skoven

Vi måler jordrespiration, ser på jordprofiler og C/N-forhold i forskellige skovtyper. Efterfølgende diskuteres fremtidens skovdrift.

Kommende feltundersøgelser

En invasiv art

Vi påviser ved hjælp af eDNA og fangst i ruser tilstedeværelse af Signalkrebs, der er en invasiv art som breder sig i Danmark.

Populationsbestemmelse

Med en stikprøve bestemmes tætheden af snegle. Fordelingen af de enkelte fænotype varianter optælles og allelfrekvenserne beregnes. 


Feltlaboratoriet

Laboratoriet er indrettet med et lokale med plads til 20-25 elever samt overdækket udearealer. Her har vi har alt det nødvendige udstyr til analyse af de indsamlede prøver. 

Området

Troldbjerg feltlaboratorium ligger midt det naturskønne Gjern Bakker med direkte adgang til skov, eng og å. Et meget varieret område, med gode muligheder for spændende feltundersøgelser.

Overnatning

I forbindelse med aktiviteter i feltlaboratoriet kan opholdet udvides med overnatning. Der er flere muligheder, som du kan læse mere om her

Her finder du Troldbjerg Feltlaboratorium:

Kontakt - booking

Post adresse

Hanne Krohn Gervin

Vejlboparken 19

8600 Silkeborg

 
e-mail
 
Telefonnummer