Engens biodiversitet

 - Aktivitetsbeskrivelse

Aktuelle feltundersøgelser

Vi arbejder med følgende mål fra STX læreplanen


- at undersøge samspil mellem arter og  deres omgivende miljø

-  at tilrettelægge og udføre eksperimenter i felten

- analysere og diskutere data fra feltundersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation

- at bearbejde kvalitative og kvantitative data

Dagens program

  • Ankomst og velkomst ved feltlaboratoriet
  • Introduktion til dagens feltarbejde.
    • Halvdelen af holdet starter med kort teori om biodiversitet og planters tilpasninger til forskellige habitater. Derefter gennemgåes det praktiske arbejde, som eleverne skal udføre i engen.
    • Den anden halvdelen af holdet arbejder på egen hånd ved laboratoriet med opgaven "Engplanters tilpasninger". I denne opgave arbejdes med iagttagelse af planter og sammenhængen mellem biotiske og abiotiske faktorer.
  • Når alle har været igennem introduktionen, så går vi i felten. Eleverne arbejder i grupper, der fordeles på forskellige engområdet. Forskellen på de to områder er at der på det ene område regelmæssigt er græsning af kvæg, hvor imod det andet område ligger urørt hen. Alle grupper skal på begge engtyper  bestemme planter ved hjælp af Raunkiær cirklen, samt iagttage abiotiske forhold. 
  • Tilbage ved feltlaboratoriet udarbejdes Shannon diversitetsindeks på baggrund af de fundne planter og jordprøver fra de to enge analyseret for pH og næringsstoffer.
  • Vi samles og gruppernes resultater sammenholdes. I fællesskab drages en konklusion om græsningens betydning for planternes artsdiversitet
  • Dagen program afsluttes med perspektivering og debat om naturpleje og rewildning af dansk natur

Materialer:

Naturstyrrelsens hjemmeside om de ferske enge. Klik her

Naturstyrrelsens hjemmeside om biodiversitet. Klik her

Professor: Drop kampen for de grønne enge. Artikel på videnskab.dk. Klik her

Vild campus. ENG. Udgivelse fra københavns universitet. Klip her

Forløb om biodiversitet og biodiversitets krise fra Aktuel Naturvidenskab. Klik her

Skovengen blomstre. Artikel fra Aktuel naturvidenskab. klik her